Work Cover

hate hurts wales: hysbyseb deledu

Content Box

“Nid oes i gasineb a phob math o ragfarn gartref yng Nghymru.” 

 

Mae ‘Mae Casineb yn Brifo Cymru / Hate Hurts Wales’ yn ymgyrch fawr yn erbyn troseddau casineb a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2021. Darparodd Asiantaeth Jukebox wasanaethau castio ar gyfer yr hysbyseb deledu gydag On Par productions, oedd yn rhoi sylw i set amrywiol o bobl fyddai’n adlewyrchu’r rheiny gafodd eu heffeithio gan droseddau casineb yng Nghymru.

 

Vimeo
Content Box

Crëwyd yr ymgyrch er mwyn codi ymwybyddiaeth ac adrodd am droseddau casineb gyda’r hysbyseb yn cael ei rhannu ar y teledu ac ar sianeli cyfryngau digidol a chymdeithasol.

 

 

Content Box
Content Box

Y 5 nodwedd allweddol a ddiogelir gan ddeddfau troseddau casineb yw hil, crefydd, cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth drawsryweddol ac anabledd. Mae’r ymgyrch yn defnyddio senarios troseddau casineb i dynnu sylw at bob un o’r 5 nodwedd warchodedig, ac mae’r rhain yn seiliedig ar droseddau casineb erlyn gwirioneddol a nodwyd wrth weithio gyda’r CPS.

 

Cofnodwyd 4,023 o droseddau casineb ar draws pedair Ardal Heddlu Cymru, ac roedd 65% ohonynt yn droseddau casineb hiliol. Dywed y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, mai’r nod yw tynnu sylw at yr angen am i bawb sefyll gyda’i gilydd i gefnogi dioddefwyr troseddau casineb a sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu riportio i’r heddlu neu Gofal Dioddefwyr Cymru. 

Content Box
Content Box
Content Box

“Nod yr ymgyrch yw ei gwneud hi’n gwbl glir bod casineb yn effeithio ar bob un ohonom ac yn tanseilio ein gwerthoedd cyffredin o ddynoliaeth gyffredin. Mae hefyd yn bwysig ein bod yn sicrhau bod dioddefwyr a phobl oedd yno yn teimlo eu bod wedi’u grymuso i riportio troseddau casineb, ble bynnag maen nhw’n eu gweld.”

Aeth y Gweinidog ymlaen: “Pan fyddwn yn sefyll gyda’n gilydd, yn unedig fel un gymuned, gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol wrth fynd i’r afael â throseddau casineb yn ein cymdeithas.” 

 

 

Llwytho