Production Cover

Deuawdau Ballet Cymru

Content Box

Mewn partneriaeth â Ballet Cymru, rydym yn cyflwyno cyfuniad o ‘hip hop’ a bale i blant ysgol yn Ysgol Gynradd Mount Stuart. Mae Duets yn ymwneud â mynd i’r afael â bylchau sylfaenol yn y ddarpariaeth ar gyfer cyfleoedd dawnsio yng Nghymru. Ei nod yw estyn allan, ymgysylltu â phobl a theuluoedd, yn enwedig y rhai sy’n byw mewn tlodi ac mewn ardaloedd economaidd-gymdeithasol isel yng Nghymru a grwpiau ar yr ymylon, a chefnogi pobl i gael mynediad at ddawns, waeth beth fo’u cefndir, cyllid, hil, cred, gallu, a rhyw/cyfeiriadedd.

Content Box
Content Box

“Fel un o benaethiaid yr ysgolion cynradd lle mae nifer o’n disgyblion wedi elwa o’r dull arloesol hwn, ni allaf roi canmoliaeth digon uchel i ymroddiad ac ymrwymiad staff y ddau gwmni. Mae wedi bod yn wych gweld y cynnydd y mae’r disgyblion dan sylw wedi’i wneud, nid yn unig o ran eu sgiliau dawns ond hefyd yn natblygiad eu hunanhyder a’u perfformiad academaidd. ” 

Jane Jenkins – Pennaeth, Ysgol Gynradd Moorland

Dewch i wybod mwy am y prosiect cydweithredol cyffrous hwn trwy Liara Barrusi, ein Cyfarwyddwr Artistig isod:

MEWNOSOD FIDEOhttps://videopress.com/v/bZSGtxek

Youtube Video
Llwytho